Stedelijke Harmonie Dockum

 

Disclaimer 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "De Stedelijke Harmonie Dockum".

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat vermelde informatie onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De "Stedelijke Harmonie Dockum" aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop De "Stedelijke Harmonie Dockum" geen invloed heeft. De "Stedelijke Harmonie Dockum" geeft daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Tips en aanvullingen

Heeft u tips, correcties of aanvullingen voor deze website, dan horen wij dat graag. Mailt u hiervoor onze webmaster.

met vriendelijke groet,

het Website-team van de Stedelijke Harmonie Dockum.

        

 

 

Facebook

Druk op onderstaande link om ons te volgens via facebook.